ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา (ของ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563)

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 98 85 183 98 77 175 73 86 159
อนุบาล 2 90 98 188 109 101 210 110 95 205
อนุบาล 3 86 95 181 91 101 192 110 98 208
รวม 274 278 552 298 279 577 293 279 572
ประถมศึกษาปีที่ 1 87 89 176 106 109 215 97 104 201
ประถมศึกษาปีที่ 2 75 80 155 90 88 178 101 112 213
ประถมศึกษาปีที่ 3 86 64 150 81 81 162 89 91 180
ประถมศึกษาปีที่ 4 60 77 137 92 68 160 78 83 161
ประถมศึกษาปีที่ 5 49 43 92 55 78 133 84 71 155
ประถมศึกษาปีที่ 6 43 17 60 49 42 91 55 80 135
รวม 400 370 770 473 466 939 504 541 1045
มัธยมศึกษาปีที่ 1 104 109 213 116 103 219 111 117 228
มัธยมศึกษาปีที่ 2 103 114 217 91 102 193 103 94 197
มัธยมศึกษาปีที่ 3 52 73 125 81 111 192 79 64 172
รวม 259 296 555 288 316 604 293 275 597
มัธยมศึกษาปีที่ 4 69 74 143 49 73 122 74 106 180
มัธยมศึกษาปีที่ 5 29 67 96 61 67 128 43 65 108
มัธยมศึกษาปีที่ 6 49 63 112 27 60 87 61 51 125
รวม 147 204 351 137 200 337 178 222 413
รวมทั้งหมด 1,080 1,148 2,228 1,196 1,261 2,457 1,270 1,318 2,627

อัตราการจบการศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2562)

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 3 69 84 153 88 94 182 90 100 190
รวม 69 84 153 88 94 182 90 100 190
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 27 43 43 17 60 49 41 90
รวม 16 27 43 43 17 60 49 41 90
มัธยมศึกษาตอนต้น 75 79 154 51 70 121 75 112 187
มัธยมศึกษาตอนปลาย 38 57 95 50 63 113 27 59 86
รวม 113 136 249 101 133 234 102 171 273
รวมทั้งหมด 198 247 445 232 244 476 241 312 553

อัตราการเรียนต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน (ปีการศึกษา 2560-2562)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศึกษาต่อ                  
ม.รัฐบาล 17 14 31 12 29 41 14 24 38
ม.เอกชน 0 2 2 9 17 26 5 9 14
ม.ต่างประเทศ 1 2 3 1 0 1 2 3 5
อื่นๆ (ศาสนา) 17 16 33 15 20 35 4 16 20
ประกอบอาชีพ 3 5 8 7 3 10 2 2 4
รวมทั้งสิ้น 38 39 77 44 69 113 27 54 81