พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ระดับปฐมวัย

พันธกิจระดับปฐมวัย เป้าหมายระดับปฐมวัย
 1. พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
 1. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
 1. พัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 1. พัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
 1. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและสามารถอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข
 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและสามารถอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข
 1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
 1. ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
 1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 1. พัฒนาสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ระดับขั้นพื้นฐาน

พันธกิจระดับขั้นพื้นฐาน เป้าหมายระดับขั้นพื้นฐาน
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 1. ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่ดี
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่ดี
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นคุณภาพ
 1. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นคุณภาพ
 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 1. ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชนและสามารถอยู่สังคมอย่างสันติสุข
 1. นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชนและสามารถอยู่สังคมอย่างสันติสุข
 1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพเต็มไปตามศักยภาพทางการศึกษา
 1. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพเต็มไปตามศักยาภาพทางการศึกษา
 1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 1. พัฒนาสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้