วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ระดับปฐมวัย

ภายในปี  2565  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม  มุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 4 ด้าน ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา   พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  สร้างองค์กรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
 
ระดับขั้นพื้นฐาน
ภายในปี 2565  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม  มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะทางวิชาการและมีสุขภาวะที่ดี  พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์กรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

คติพจน์ของโรงเรียน
“พัฒนาด้วยวิธีอิสลาม”

ปรัชญาของโรงเรียน
“ใฝ่เรียนรู้  มั่นปฏิบัติ  สู่การเผยแผ่”