ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเป็นปอเนาะ ตั้งขึ้น ณ บ้านเลขที่ 99  หมู่ที่ 1  ตำบลดอน  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2509  โดย นายปิ  เจะมิง  เป็นผู้ได้รับอนุญาต และมี นายหะยีการิยา   บีรู  ซึ่งจบการศึกษาด้านอัลกุรอาน จากนครมักกะห์  ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นโต๊ะครู  โดยในระยะเริ่มแรกรับเฉพาะนักเรียนที่เป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้น ต่อมาได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนในด้านการเรียนการสอนอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน  ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านอื่นๆส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี
             วันที่ 23  มกราคม 2517  นายปิ  เจะมิง ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเปลี่ยนสภาพจากปอเนาะเป็น     โรงเรียนในนาม “โรงเรียนบ้านราวอ”  พร้อมกับได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ เลขที่ 72  หมู่ที่ 1 ตำบลดอน  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียน เปิดสอนวิชาศาสนา  ภาษาอาหรับ  และภาษาไทย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปับปรุงส่งเสริมปอเนาะของเขตการศึกษา 2 พ.ศ. 2504  ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4  โดยมีนายปิ  เจะมิง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายหะยีซาการียา  บีรู เป็นผู้จัดการ  และนายฮามะ  เจะมิง  เป็นครูใหญ่  มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง  ในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนบ้านราวอ ได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนากอรีปัตตานี” โดยเปิดอบรมนักกอรี (นักอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน) จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วยจังหวัด สตูล สงขลา นราธิวาส  ยะลา  และปัตตานี  และจังหวัดใกล้เคียง คือ พัทลุง และกระบี่ โดยมีหะยีอับดุลเลาะ  ซอเซวี  ชาวกรุงเทพฯ เป็นประธานศูนย์ฯ
             ปี พ.ศ. 2524  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านราวอ เป็น “โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม”  และก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) พ.ศ. 2521
             ปี พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้รับอนุญาตเปลี่ยนสภาพโรงเรียน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนฯในมาตรา 15(1)
             ปี พ.ศ. 2543  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง 2533) แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นแรก
             ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรสามัญศึกษาแผนกวิทย์ – คณิต มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4  เป็นปีแรกและมีจำนวนนักเรียน 65  คน  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม  ในนาม นายมะตารอยี   บีรู  เป็นประธานมูลนิธิ 
             ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดหลักสูตรวิชาทหาร (นศท.)  ในปีเดียวกันทางโรงเรียนขออนุญาตเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  จำนวน 1 เหล่า  
             ปี พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรระดับปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 3 เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2556  และประกาศเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,190 คน
             ปี พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2557  และได้ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อแยกส่วนระดับอนุบาล และระดับประถม เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแล ควบคุม  และทางโรงเรียนได้ขยายที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารละหมาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
             ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หมวดที่ 1 ขอปรับความจุนักเรียน จากเดิมความจุนักเรียน 2,295 คน เป็น 4,330 คน และหมวดที่ 3 ขออนุญาตใช้อาคารเรียน คสล.4 ชั้น (อาคารหลังที่6) จำนวน 52 ห้อง และเพิ่มเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน จำนวน 2 แปลง และในปีเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ทั้งชุด แต่ยังคงเป็นประธานคนเดิม คือ นายมะตารอยี บีรู
             ณ วันนี้กว่า 53 ปี โรงเรียนได้สร้างบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมมากมายหลายรุ่น กระจายไปทั่วทุกสารทิศ ดังเจตนารมณ์ของโต๊ะครู ได้กล่าวไว้แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ รุ่นต่อรุ่นไว้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เป็นหน้าที่ของเราทุกคนในการที่จะแสวงหามัน " طَلبُ العلِم فريضةٌ علي كل مسلمٍ ومسلمةٍ " ดังนั้นควรยกระดับการศึกษาให้ก้าวหน้า เพื่อรองรับลูกหลานของทุกท่านในรุ่นต่อๆไปให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น